HomeContact

Transitie Jeugdzorg

De regering bereidt een nieuwe jeugdwet voor. Met ingang van 2015 valt alle jeugdhulp onder de gemeenten - het is één van de vele decentralisaties die ons de komende jaren te wachten staat. Ook de gehele jeugd-ggz gaat uit de Zorgverzekeringswet en wordt ondergebracht bij de gemeenten, net als de gedwongen jeugdhulp.

Deze 'transitie' heeft grote gevolgen voor de toegankelijkhied van kinder- en jeugdpsychotherapie. Het VKJP-bestuur maakt zich ook zorgen over de borging en de kwaliteit van de jeugd-ggz in het algemeen en de psychotherapie voor kinderen en gezinnen in het bijzonder.

Het bestuur heeft de transitieplannen prominent op de agenda geplaatst en een plan van aanpak gemaakt om binnen de doelstelling en positie van onze vereniging invloed uit te oefenen op invoering en verloop van de transitie.

Op verenigingsniveau is een ‘taskforce transitie' gevormd die in kaart brengt wat de gevolgen en risico's zijn voor cliënten, therapeuten en het vak als geheel. Daarnaast is het de bedoeling om via deze website een infrastructuur te creëren waarlangs verenigingsleden adequaat geïnformeerd worden en ook elkaar kunnen informeren.

Op landelijk niveau heeft de VKJP als wetenschappelijk specialistische vereniging geen directe invloed, omdat zij geen officiële gesprekspartner is van de regering. Dit is uitsluitend voorbehouden aan de beroepsverenigingen: NIP, NVP, NVvP, LVE en NVVP. De VKJP probeert via input aan en samenwerking met deze beroepsverenigingen de transitie te beïnvloeden en de krachten te bundelen.
We hebben ook een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd - link naar de brandbrief klik hier- met een afschrift naar vertegenwoordigers van de  pers. Het bestuur en andere afgevaardigden zullen in gesprek gaan met Tweede Kamerleden, en hen een handout overhandigen. klik hier voor de bijbehorende handout.

Op lokaal niveau is het van belang dat kinder- en jeugdpsychotherapeuten, of ze nu in een instelling/dienstverband werken of vrijgevestigd zijn, een positie verwerven in de nieuwe structuur. Zij zullen hiervoor zelf in actie moeten komen binnen hun eigen gemeenten en mogelijk ook actief moeten worden binnen hun eigen organisaties en de beroepsverenigingen bij wie ze zijn aangesloten.


Speciaal voor gemeenteprofessionals: informatie over jeugd-ggz

Wat is nu precies het verschil tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie? Welke problemen worden behandeld door de professionals in de jeugd-ggz? En hoe bewaken we de kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen? Deze website speciaal voor gemeenteprofessionals van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie geeft inzicht en overzicht van deze en meer vragen. (link: http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Gemeenten/). TOOLKIT
Kinder- en jeugdpsychotherapie na de transitie

De VKJP verzet zich ertegen, maar er is een kans dat de jeugd-ggz onverhoopt in de nieuwe jeugdwet blijft. In dat geval krijgen we na de transitie veel te maken met de gemeenten. Op dit scenario zijn we voorbereid. Download hier de VKJP-toolkit voor kinder- en jeugdpsychotherapeuten. Deze hulpmiddelen voor je eigen, gemeentelijke lobby bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Cahier Noir: een kennisdocument met toelichting, tips en advies.
    Een steun in de rug bij het overleg dat iedereen met gemeenten
    en huisartsen zal moeten gaan voeren. download hier

2. Hulpmiddelen bij de gesprekken en om achter te laten:
  - Praatplaat en hand-out voor gemeenten. download hier
  - Praatplaat en hand-out voor huisartsen. download hier
  - Praatplaat en hand-out voor management en
    raad van bestuur. download hier

NB Laat de hand-outs maken door vakmensen. Lees de instructie in het Cahier Noir. Het belang is te groot om met eigen knip- en plakwerk op pad te gaan.

3. Hulpmiddel bij de presentatie aan grotere groepen:

  - Diapresentatie voor gemeenten (powerpoint en pdf).
    download hier voor powerpoint / download hier voor pdf

NB Vermeld op de titelpagina je gemeente of regio, en voeg eventueel logo('s) toe. Maar sla niet aan het knutselen met de vormgeving. Het belang is te groot om met eigen knip- en plakwerk op pad te gaan.

De praatplaten en diapresentatie zijn professioneel gemaakt om onze boodschap effectief over te brengen. Deze instrumenten zijn afgestemd op de ontvanger; ze zijn niet bedoeld om al onze nuances en formaliteiten te verwoorden. En al ben je het niet met elk woord eens, bedenk dat nóg meer tekst en details de kans verkleinen dat de hoofdzaken begrepen worden.

 Tips

Hand-outs

De hand-outs zijn bedoeld als praatplaten. Niet om voor te lezen, maar als ondersteuning bij de gesprekken bij gemeente en huisartsen. Vertel aan de hand van een praatplaat vooralje eigen verhaal. Gebruik voorbeelden om de argumenten kracht bij te zetten.

Diapresentatie

Gebruik de diapresentatie alleen bij een wat groter publiek. In en klein gezelschap werkt een informeel gesprek aan de hand van de praatplaten waarschijnlijk beter.

Gebruik je toch de diapresentatie, oefen dan eerst en zorg ruim op tijd dat de techniek goed werkt (pc, beamer of flatscreen, kabels, scherm, verduistering, enz.). Werk ook hier met je eigen verhaal. De diapresentatie geeft alleenhouvast, een rode draad. Gebruik voorbeelden uit je eigen praktijk en geef gelegenheid om te onderbreken, om vragen te beantwoorden en echt in gesprek te gaan.

De diapresentatie is er in een powerpoint- en een pdf-versie. De pdf is het minst kwetsbaar voor vreemde apparatuur en software; nadeel is dat je aan de pdf-versie moeilijker logo's of namen kunt toevoegen. Voor een beeldvullende pdf-presentatie toets je command-L of ctrl-L. Heb je een iPad dan is de pdf ook handig voor 'een presentatie aan tafel' (sleep de pdf in iTunes naar je iBooks).

Veel succes.

 

 

Lees meer over de transitieplannen en de VKJP :
Hieronder vindt u links naar verschillende documenten (brieven en beleidsstukken):
Reactie van de NVP en de VKJP op de concept Jeugdwet. klik hier
Reactie van de werkgroep KP en KNP op de concept Jeugdwet. klik hier
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een factsheet uitgegeven.
Hoofdlijnen van de concept Jeugdwet. klik hier
Link naar de site van de overheid waar informatie te vinden is over de jeugdwet:http://www.internetconsultatie.nl/jeugdwet
Het officiële bericht van het ministerie over het bestuurlijk akkoord is te vinden via onderstaande link:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2012/06/18/breed-akkoord-over-toekomst-geestelijke-gezondheidszorg.html
Brief van de VKJP aan de Tweede Kamer over transitie jeugdzorg. klik hier
Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over transitie jeugdzorg. klik hier
Ontzorgen en normaliseren. klik hier
Het conceptrapport 'verantwoord over de drempel heeft de risico's geïnventariseerd van de transitie jeugdzorg. Veel aandacht voor risico's patiënt, kwaliteit van zorg en verlies van expertise.
http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Erijksoverheid%2Enl%2Fonderwerpen%2Fjeugdzorg%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2012%2F04%2F02%2Fverantwoord-over-de-drempel%2Ehtml&urlhash=8VBq&_t=tracking_disc
Beleidsbrief stelselwijziging jeugd, geen kind buiten spel. klik hier
Brief van de staatssecretaris aan de tweede kamer over stelselwijziging zorg voor jeugd. klik hier
Brief van de NVvP aan het ministerie van VWS over overheveling jeugdzorg. klik hier
Beantwoording kamervragen over stelselwijziging jeugd, geen kind buiten spel. klik hier
Lijst van vragen transitie jeugdzorg. klik hier
Advies basis GGZ. klik hier
Marktanalyse. klik hier