HomeContact

Nieuws en Mededelingen

17 september 2018

Week tegen kindermishandeling van 19 t/m 25 november 2018

Het thema van de Week is dit jaar:  Ik maak het verschil

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.

In de Week tegen Kindermishandeling zijn er in het hele land activiteiten om duidelijk te maken wat je kunt doen. Lees verder op https://www.weektegenkindermishandeling.nl/

 

2 juli 2018

Afwegingskaders voor verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge.

De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Minister De Jonge: “We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar  een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris.

Zie voor meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders van de beroepsgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Download hier het meldcode afwegingskader.

 

18 juni 2018

Ingesprek met de gemeente?

De leden van de verenigingen (waaronder de VKJP) die zijn aangesloten bij P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, hebben bij de tussenevaluatie van de Jeugdwet een aantal aanbevelingen gedaan. Maar hoe vertaal je dat als je in gesprek wilt gaan met jouw gemeente? Daarvoor is door de Commissie Jeugd van P3NL een praktische handreiking opgesteld: ‘Wat vinden psychologen, pedagogen en psychotherapeuten belangrijk?’ Dit document is nu beschikbaar voor iedere (jeugd)professional.

Gelet op de nieuwe gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders die overal in den lande zijn gevormd, kan deze handreiking worden gebruikt om onderwerpen te kiezen die aan bod kunnen komen in de gesprekken met de eigen gemeente. Het document sluit aan op de aanbevelingen uit de evaluatie van de Jeugdwet. Naast een beknopt overzicht van de onderwerpen, is per onderwerp een toelichting gemaakt. De onderwerpen die worden behandeld zijn: (meer) samen optrekken, eenvoud, meer kennis in de wijkteams, een helder zorglandschap en domeinoverstijgend werken.

Download hier de volgende documenten:
Handreiking jeugdwet professionals
Persbericht evaluatie jeugdwet
Evaluatie Jeugdwet

1 mei 2018

Nieuwe beroepscode

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft een nieuwe (geactualiseerde) Beroepscode voor psychotherapeuten uitgebracht. De nieuwe code geldt vanaf 1 mei 2018 voor alle psychotherapeuten. In deze geactualiseerde beroepscode is uitgebreider aandacht voor jeugd en voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. VKJP-leden Elleke Berkvens en Lidwien Geertjens maken deel uit van de werkgroep Actualisering Beroepscode van de NVP.

Via onze website kunt u de beroepscode inzien https://www.vkjp.nl/Beroepscode_nl.html

Download hier de beroepscode.