Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd

De laatste jaren is het denken over autismespectrumstoornissen (ASS) enorm in beweging en veranderd. Dankzij wetenschappelijk onderzoek en dankzij de ervaringsverhalen van de mensen met een ASS zelf. Met de nieuw opgedane kennis en vaardigheden op het gebied van de beeldvorming, diagnostiek, behandeling en begeleiding kun jij vervolgens hét verschil maken voor kinderen en jongeren met een ASS en voor hun omgeving.

Een ASS zit veel meer aan de binnenkant en is regelmatig aan de buitenkant meer verborgen, zeker bij kinderen en jongeren met een goede intelligentie en bij meisjes. Om een ASS te herkennen en vast te kunnen stellen wordt daarom een meer genuanceerde kijk op de gedragskenmerken van ASS gevraagd. Waarbij kennis over de verscheidenheid en meer subtiele uitingsvormen, inclusief de verschillen tussen jongens en meisjes, en de impact van camoufleren een belangrijke basis vormen. Ook om op een andere manier vragen te kunnen stellen waarmee belangrijke informatie voor de (differentiaal) diagnostiek kan worden verkregen.

Daarbij zorgt het kennen van de onderliggende cognitieve modellen bij ASS voor een beter begrip van binnenuit, zowel voor de persoon met een ASS zelf als voor zijn of haar omgeving. Inmiddels kennen we naast de meer traditionele modellen als Theory of Mind en Centrale Coherentie ook nieuwe cognitieve modellen als de Predictive Coding Theorie en HIPPEA.

Het zijn deze nieuwe, meer genuanceerde en verdiepende inzichten over ASS die leiden tot andere visies over passende interventies en die (nieuw) perspectief bieden voor kinderen en jongeren met een ASS en hun gezinnen. Zo is in de behandeling en begeleiding meer het accent komen te liggen op het van binnen naar buiten werken: van inzicht geven in ASS en de eigen identiteitsontwikkeling naar het behandelen van co-morbide stoornissen en leren van (sociale en communicatieve) vaardigheden. En is er steeds meer aandacht voor welbevinden en emotionele draagkracht.

Naast behandeling of begeleiding van het individu is het belangrijk om in de behandeling tegelijkertijd oog te hebben voor het gezin en het perspectief van de ouders. Een ASS treft namelijk niet alleen het kind, maar het hele gezin. Soms is sprake van een ouder of ouders met een ASS, wat zowel het opvoederschap als de ouderbegeleiding op een eigen wijze zal inkleuren.

In deze cursus komen alle genoemde thema’s aan bod.

Meer informatie