Kinder- en jeugdpsychologen en -psychotherapeuten krijgen er allemaal mee te maken: vragen van gezinsvoogden, advocaten en de rechtbank om in het belang van het kind een verklaring te geven. Het lijkt alsof we steeds vaker opgeroepen worden om te getuigen voor de rechtbank. Een duivels dilemma, want wat kunnen we wel of niet verklaren, hoe bewaken we de meervoudige partijdigheid van de gezinsleden en vooral: hoe behartigen we de belangen van het kind of de jongere op evenwichtige en ethische wijze?

Webinars
De Commissie Deskundigheidsbevordering van de VKJP organiseert eens in de twee jaar een themamiddag. Nu, in tijden van de coronapandemie, hebben wij besloten dat een themamiddag op locatie niet wenselijk is. Toch willen wij bij dit thema stilstaan door op drie avonden van halfacht tot halfnegen een serie webinars te organiseren onder de titel Ethische en juridische aspecten in het werkveld van kinder- en jeugdpsychologen en -psychotherapeuten. Leden en niet-leden kunnen online deelnemen.

Sprekers
De sprekers zijn: mr. Mariska Kramer, advocaat, zal op 29 oktober een inleiding houden over het juridisch kader en hoe zich dit verhoudt tot ons beroepsgeheim en geheimhoudingsverplichting.
Gezondheidsjurist mr. Irma van Mil, stafadviseur bij GGZ Mondriaan en beleidsmedewerker bij GGZ Nederland, zal op 12 november ingaan op de casuïstiek en dilemma’s hieromtrent. Uiteraard kunnen ook de deelnemers aan dit webinar een casus inbrengen; ze worden verzocht om uiterlijk twee weken vóór deze presentatie ter voorbereiding contact wilt op te nemen met het secretariaat om het een en ander af te stemmen en om een korte beschrijving van de casus en vraagstelling aan te leveren.
De derde spreekster, gz-psycholoog en systeemtherapeut Hester Mobach, is werkzaam als programmamanager bij de zorglijn huiselijk geweld van de Waag in Amsterdam, het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Mobach is medeoprichter van het project integrale behandeling en preventie van huiselijk geweld. Zij zal op 26 november over dit project komen spreken, het belang van systeemgesprekken belichten en vertellen wat de indicaties en contra-indicaties zijn ten aanzien van systeemgesprekken over huiselijk geweld.

Aanmelden
Leden en niet-leden kunnen zich aanmelden voor deze webinars met het inschrijfformulier op deze webpagina.

Kosten
De kosten voor deelname zijn:
VKJP-leden: € 20,- per webinar. € 50,- voor 3 webinars.
Niet-leden: € 30,- per webinar. € 80,- voor 3 webinars.

Accreditatie is aangevraagd bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).

Constantijn Swagerman is lid van de Commissie Deskundigheidsbevordering en van het dagelijks bestuur van de VKJP.