Door het hele land staat de toegang tot kwalitatieve jeugdhulp onder druk. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond zijn de zorgen groot. Daar is per januari 2024 het jeugdzorgbeleid aangepast.

In de regio zijn ruim 50 vrijgevestigde psychotherapeuten, psychiaters, psychologen en andere professionals werkzaam. Velen van hen zijn verenigd in de Vereniging 0 tot 23, die al meerdere malen aan de bel heeft gertrokken omdat de continuïteit en de kwaliteit van de jeugdhulp in gevaar zijn. Ook huisartsen, kinderartsen en hulpverleners voor volwassenen in deze regio lieten een noodsignaal horen en roepen op tot meer geld voor de jeugdzorg. 

Samenwerken
In de regio kunnen vrijgevestigden slechts nog beperkt samenwerken en alleen nog maar enkelvoudige jeugdzorg bieden. De definitie daarvan: 1 hulpverlener, 1 product (dat houdt in deze gemeenten in óf ambulante begeleiding óf BGGZ óf SGGZ óf diagnostiek óf cliëntgebonden consult en advies basis jeugd-ggz óf cliëntgebonden consult en advies specialistische jeugd-ggz óf ernstige enkelvoudige dyslexiezorg) Er mag samengewerkt worden binnen 1 product, maar dan gaan de kosten van de tweede hulpverlener van het budget van de eerste hulpverlener af (hoofd-onderaannemerconstructie). Een 'simpele' ADHD behandeling in de basis ggz door een vrijgevestigde gz-psycholoog met medicatie voorgeschreven door een vrijgevestigde psychiater is in deze constructie niet meer mogelijk. 

Er is sprake van een zich steeds verder versmallende definitie van enkelvoudige jeugdhulp, waarbij nu ook wordt benoemd door de regio dat de zorg kortdurend moet zijn.

Wal en schip 
Sommige kinderen vallen tussen wal en schip, omdat ze geen overbruggingszorg krijgen als ze doorverwezen worden voor een specialistische behandeling naar een consortium, waar zij op de wachtlijst terecht komen. 

Stoppen
De zelfstandige behandelaars komen in de problemen omdat zij in 2024 minder budget krijgen om hun taken uit te voeren dan in 2023. Velen dreigen daarom te moeten stoppen met het aanbieden van jeugdzorg of zelfs geheel met hun praktijk, waarmee ook de mogelijkheden voor jongeren in Zuid-Kennemerland en de IJmond om adequaat en snel hulp te krijgen gevaar lopen.

Onjuist beeld

In een nieuwsbericht geeft de jeugdhulpregio aan dat er in de media een onjuist beeld is geschetst over de maximale vergoedingen die vrijgevestigde jeugdpsychologen kunnen ontvangen voor hun behandelingen. Het totale budget is hetzelfde gebleven met een verhoging in verband met de inflatie.

De reactie van de hulpverleners hierop is dat bij een gelijkblijvend budget de jeugdhulp in de regio een stuk minder goed georganiseerd is.

Meer lezen