Het kwaliteitsstatuut voor vrijgevestigden en instellingen die verzekerde geestelijke gezondheidszorg leveren volgens de Zorgverzekeringswet is op enkele punten aangepast. Het nieuwe modelstatuut (format) is online beschikbaar op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Kwaliteitsstatuten die zijn opgesteld volgens het oude model blijven geldig tot 1 juni 2021.

De Zorgverzekeringswet verplicht aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) om een kwaliteitsstatuut te laten registreren en daarmee openbaar te maken; zonder kwaliteitsstatuut lopen zorgverleners het risico dat de zorgverzekeraar niet uitbetaalt. Deze verplichting geldt niet voor kinder- en jeugdpsychotherapeuten en andere professionals die volgens de Jeugdwet werken – de term ‘jeugd-ggz’ is geen wettelijk begrip en daarom vallen deze collega’s formeel onder de ‘jeugdhulp’. Op de meerjarenagenda van het Zorginstituut Nederland – de overheidsinstelling die zorgstandaarden, kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsstatuten opstelt – komt de ontwikkeling van een kwaliteitsstatuut voor de jeugd-ggz nog niet voor, hoewel daar vanuit de sector wel op is aangedrongen.

Aanpassingen
De belangrijkste aanpassingen in het nieuwe kwaliteitsstatuut voor professionals die werken volgens de Zorgverzekeringswet zijn:

  • Verduidelijking van het recht om als regiebehandelaar te worden ingezet.
  • Verduidelijking van de mogelijkheid om in de vrijgevestigde praktijk een medebehandelaar in te zetten.
  • In de sectie voor instellingen staat dat de patiënt recht heeft op de regiebehandelaar als eerste aanspreekpunt, maar dat soms de medebehandelaar aanspreekpunt is. In de tekst is verduidelijkt hoe de afspraken hierover moeten verlopen.
  • Toegevoegd is wat instellingen in het statuut moeten vastleggen over het multidisciplinair overleg.
  • De verplichting om ROM-gegevens (routine outcome monitoring) in te dienen is geschrapt.
  • De toetsing en de vragenlijst zijn aangepast aan het nieuwe model.

Nieuwe zorgaanbieders kunnen het nieuwe format downloaden en aanbieders met een oud model kwaliteitsstatuut kunnen inloggen op hun account om aanpassingen te maken. Er is ook een helpdesk: per e-mail op helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl en telefonisch op nummer 088 – 12 63 915 op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 15:00 uur.
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) onderhoudt een online dossier met nieuws en achtergronden over het kwaliteitsstatuut voor de curatieve ggz. De Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) is bij de ontwikkeling van dit kwaliteitsstatuut betrokken via de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL).