Zorginstituut Nederland heeft een nieuw landelijk kwaliteitsstatuut voor de ggz opgenomen in het openbaar register. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle zorgaanbieders een nieuw kwaliteitsstatuut hebben volgens de normen die in deze versie staan beschreven.

Nieuw in dit Kwaliteitsstatuut is dat het een onderscheid maakt naar indicerend en coördinerend regiebehandelaarschap en vier categorieën van complexe zorg onderscheidt. Nieuw is ook dat als post-master-opgeleide professional de orthopedagoog-generalist is toegevoegd en dat ook (post-)hbo-opgeleide professionals een rol als regiebehandelaar kunnen vervullen. Daarmee creëert dit nieuwe Kwaliteitsstatuut veel meer flexibiliteit voor zorgaanbieders om de juiste professional op de juiste plek in te zetten dan het huidige Kwaliteitsstatuut. Dit nieuwe Kwaliteitsstatuut is het resultaat van de doorzettingsmacht die bij het Zorginstituut Nederland kwam te liggen. Het is dan ook niet ‘onderhandelbaar’. De leden van de federatie van psychologen en pedagogen P3NL, waaronder de VKJP, hebben uiteraard de nodige vragen namens de professionals en hopen meer duidelijkheid te creëren in de uitwerking die bij de veldpartijen ligt. Zo zullen P3NL en de andere partijen van professionals, zorgaanbieders, cliënten en verzekeraars werken aan een nieuw format en zorgaanbieders faciliteren en ondersteunen bij het aanpassen van hun kwaliteitsstatuut voor 1 januari 2022.

Waarom een nieuw kwaliteitsstatuut?
Alle zorgaanbieders in de ggz voor volwassenen moeten sinds 1 januari 2017 beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, opgesteld volgens het Model Kwaliteitsstatuut en het daarvan afgeleide format (zie www.ggzkwaliteitsstatuut.nl). In dit Model Kwaliteitsstatuut staan de eisen waaraan de zorg moet voldoen, waaronder regels over de taken van de regiebehandelaar en welke professionals in welke situaties regiebehandelaar kunnen zijn. Het zorginstituut heeft afgelopen jaar een aantal knopen doorgehakt over de gevraagde competenties, opleidingen en taken van regiebehandelaars en deze in een nieuw landelijk kwaliteitsstatuut vastgelegd.

 Wat verandert er in het nieuwe kwaliteitsstatuut?
De complexiteit van de problematiek en het zorgaanbod zijn belangrijker geworden. Er zijn vier categorieën van complexiteit bepaald. Voor elke categorie is vastgesteld welke competenties, opleiding en beroepstitel minimaal vereist zijn om in die categorie regiebehandelaar te zijn.
Het nieuwe kwaliteitsstatuut maakt een onderscheid tussen indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar. De indicerend regiebehandelaar heeft een belangrijke rol bij de intake, indicatiestelling en diagnostiek en het opstellen van het behandelplan, samen met de cliënt en andere behandelaren. De coördinerend regiebehandelaar is voor cliënten, naasten en andere zorgverleners het centrale aanspreekpunt tijdens de behandeling en reflecteert met de cliënt regelmatig over het verloop van de behandeling en begeleiding. Bij vrijgevestigden zijn deze twee functies vaak gecombineerd in één persoon. De taken en competenties van beide type regiebehandelaren staan in het kwaliteitsstatuut meer in detail uitgewerkt. Ook de rol van medebehandelaars staat uitgebreid beschreven.

Kwalificatie-eisen voor regiebehandelaars
Een BIG-registratie is een vereiste om indicerend en/of coördinerend regiebehandelaar te zijn voor alle categorieën van complexiteit. In het Landelijk Kwaliteitsstatuut is uitgewerkt welke registraties en competenties passen bij welke soort regiebehandelaar en bij welke complexiteit. De positie van de orthopedagoog-generalist en klinisch neuropsycholoog en klinisch psycholoog is daarmee geborgd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de gezondheidspsycholoog en psychotherapeut. Vanuit P3Nl zijn we daar blij mee.

Relatie met advies academische psychologische beroepenstructuur
Het advies academische psychologische beroepenstructuur wordt in het Landelijk Kwaliteitsstatuut genoemd als een belangrijke ontwikkeling. Eén van de adviezen voor de nieuwe beroepenstructuur is dat de K&J psycholoog NIP wordt opgenomen als gz-psycholoog generalist in de wet BIG (artikel 3). Als dit advies wordt overgenomen, dan zal de K&J-psycholoog NIP in de toekomst in een nieuwe hoedanigheid ook kunnen optreden als indicerend en/of coördinerend regiebehandelaar.

Het nieuwe kwaliteitsstatuut is hier te downloaden.

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de website van het Register van het Zorginstituut:
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-landelijk-kwaliteitsstatuut

Bron: P3NL.