‘Kinderen uit de Knel’ heeft een kennisplatform opgericht om ouders, kinderen en hun netwerk adequater te helpen bij problemen met echtscheiding. Dankzij een meerjarensubsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is, behalve het platform, een website en een register voor gecertificeerde therapeuten opgericht.

Gefragmenteerd hulpaanbod
De stichting Kinderen uit de Knel hoopt hiermee een eind te maken aan “een gefragmenteerd hulpaanbod en een complex landschap van gemeentelijke financiering en loketten” in de keten van aanbieders en verwijzers op het gebied van echtscheidingen en daarbij in de knel geraakte kinderen. Het online platform moet de basis vormen van een “lerende werkgemeenschap voor en door therapeuten, samen met de hele keten.” Ouders, kinderen en hun netwerk, verwijzers en behandelaars kunnen met behulp van de nieuwe online omgeving hun kennis delen. Ook biedt het platform behandeling, training, supervisie en advies aan. Het platform is te vinden op: https://kinderenuitdeknel.nl/therapeuten/platform-voor-professionals/

Lees ook het themanummer over echtscheiding van het tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie.