VKJP: de mensen, de vereniging

De beroepsvereniging VKJP staat voor het behoud en de ontwikkeling van de kinder- en jeugdpsychotherapie. De vereniging speelt op allerlei manieren in op de actuele ontwikkelingen rond het vak, de beroepspraktijk en de maatschappelijke omgeving daarvan; vast op de agenda staan: een jaarlijks themacongres, een tweejaarlijkse wetenschappelijke conferentie over uitwisseling tussen wetenschap en praktijk, studiemiddagen, het vaktijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie en het onderhoud van registers met supervisoren en opleiders.

Het zijn de actieve leden van de VKJP, het bestuur, de commissies en de tijdschriftredactie die dit alles mogelijk maken, zonder honorarium of tegenprestatie.

Bestuur
Dorine Everts, voorzitter
Marijke Feijtel
Audri Lamers
Frank Praat

Directie
Astrid Nolet

Commissie deskundigheidsbevordering
Annemarie van Oosten, voorzitter
Moniek Coorn-Baaij
Marlies van Dijk
Agnes Nijenhuis
Constantijn Swagerman

Commissie ouderbegeleiding
Cecile Gunning
Maartje Raaijmakers
Katie-Lee Weille
Rint de Jong

Congrescommissie
Moniek Coorn-Baaij
Sandy Homan
Machiel de Klerk
Maartje Raaijmakers
Adinda Zevenbergen

Tijdschriftredactie
Martine van Dongen-Boomsma, voorzitter
Marthe Egberts
Ariëlle de Ruijter
Merijn Merbis
Henk Linse, eindredactie

Websiteredactie
Narda Berendse
Melinda van Leeuwen
 

Het verenigingsbestuur bestaat uit ten minste drie leden, een voorzitter, secretaris en penningmeester. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn in het huishoudelijk reglement geregeld.
Het bestuur krijgt advies van commissies. Een vertegenwoordiger van elke commissie wordt tweemaal per jaar in het bestuur uitgenodigd. Het bestuur en de commissies worden ondersteund door een professioneel secretariaat; de beide redacties worden ondersteund door een professionele eindredactie.