VKJP: de mensen, de vereniging

De beroepsvereniging VKJP staat voor het behoud en de ontwikkeling van de kinder- en jeugdpsychotherapie. De vereniging speelt op allerlei manieren in op de actuele ontwikkelingen rond het vak, de beroepspraktijk en de maatschappelijke omgeving daarvan; vast op de agenda staan: een jaarlijks themacongres, een tweejaarlijkse wetenschappelijke conferentie over uitwisseling tussen wetenschap en praktijk, studiemiddagen, het vaktijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie en het onderhoud van registers met supervisoren en opleiders.

Het zijn de actieve leden van de VKJP, het bestuur, de commissies en de tijdschriftredactie die dit alles mogelijk maken, zonder honorarium of tegenprestatie.

Bestuur
Constantijn Swagerman, penningmeester en voorzitter
Dorine Everts
Marijke Feijtel
Frank Praat

Directie
Astrid Nolet

Commissie deskundigheidsbevordering
Annemarie van Oosten, voorzitter
Marlies van Dijk
Agnes Nijenhuis
Constantijn Swagerman

Commissie ouderbegeleiding
Petra Flad, voorzitter
Marion Bulten
Katie-Lee Weille

Congrescommissie
Marina Dijckmeester
Aukje Koopmans
Hanna Rosbergen
Ingeborg Zweers

Tijdschriftredactie
Ramón Lindauer, voorzitter
Marthe Egberts
Ariëlle de Ruijter
vacature
Henk Linse, eindredactie

Websiteredactie
Constantijn Swagerman
Melinda van Leeuwen
Roberto Groen
Henk Linse, eindredactie

Het verenigingsbestuur bestaat uit ten minste drie leden, een voorzitter, secretaris en penningmeester. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn in het huishoudelijk reglement geregeld.
Het bestuur krijgt advies van commissies. Een vertegenwoordiger van elke commissie wordt tweemaal per jaar in het bestuur uitgenodigd. Het bestuur en de commissies worden ondersteund door een professioneel secretariaat; de beide redacties worden ondersteund door een professionele eindredactie.