Wet- en regelgeving

Verdrag inzake de rechten van het kind

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Leerplichtwet

Jeugdstrafrecht

Ouderlijk gezag

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Algemene verordening gegevensbescherming

Zorgverzekeringswet

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet langdurige zorg

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg